โครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ : ปีการศึกษา : ภาควิชา :
# รหัสโครงการ ภาควิชา ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 AE2014-01 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสานการผลิตชีวมวลอัดเม็ดใบอ้อย
A
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
2 AE2014-02 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมของตะขอลำเลียงในเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อน
B
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
3 AE2014-03 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาความต้องการการใช้น้ำของพื้นที่ชุมนำแก่งละว้า
C
อ.โพยม สราภิรมย์
[แสดง]
4 AE2014-04 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสับใบอ้อย
D
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
5 AE2014-05 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบโครงสร้างหลักของเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อน โดยระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์
F
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
ผศ.สมชาย ชวนอุดม
อ.กิตติพงษ์ ลาลุน
[แสดง]
6 AE2014-06 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการหาปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่เหมาะสมในพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตร บ้านทางพาดปอแดง
G
อ.โพยม สราภิรมย์
[แสดง]
7 AE2014-07 วิศวกรรมเกษตร การหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
E
ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[แสดง]
8 AE2014-08 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบต้นแบบอุปกรณ์ให้อาหารลูกปลานิลแปลงเพศแบบอัตโนมัติ
F
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
9 AE2014-09 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาขนาดต้นกกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องผ่าต้นกก
H
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
10 AE2014-10 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนากระบอกอัดผงถ่าน
I
อ.กิตติพงษ์ ลาลุน
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
11 AE2014-11 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการใช้เปลือกร่อนน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
J
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
12 AE2014-12 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาประสิทธิภาพระบบระบายน้ำใต้ดินเค็มใน จ.ขอนแก่น
K
อ.โพยม สราภิรมย์
[แสดง]
13 AE2014-13 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาแออกแบบเครื่องเก็บกวาดวัสดุ
L
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
14 AE2014-14 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาศักยภาพการใช้น้ำใต้ดินระดับตื้นและ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
A
อ.โพยม สราภิรมย์
[แสดง]
15 AE2014-15 วิศวกรรมเกษตร การปรับปรุงอุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาโยนและการใช้งานจริงในระดับเกษตรกร
B
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
16 AE2014-16 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการอัดเม็ดชีวมวลจากใบอ้อยโดยใช้เปลือกร่อนน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
C
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
17 AE2014-17 วิศวกรรมเกษตร การหาค่า curve Number โดยวิธีการเชิงสถิติในพื้นที่กรณีศึกษาเขตลุ่มน้ำยัง
D
ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[แสดง]
18 AE2014-18 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและวิเคราะห์แรงบิดและแรงฉุด
E
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
19 AE2014-19 วิศวกรรมเกษตร น้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเสิบเทียบ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
E
อ.โพยม สราภิรมย์
[แสดง]
20 AE2014-20 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการใช้น้ำของอ้อย โดยใช้วิธีบลูวอเตอร์ฟรุตปริ้นต์
J
ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[แสดง]
21 ENV2014-01 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การบำบัดลิกนินในน้ำเสียโรงผลิตเยื่อกระดาษ ด้วยโอโซน และตัวเร่งปฏิกิริยา
Treatment of lignin in wastewater
อ.ชัชวาล อัยยาธิติ
[แสดง]
22 ENV2014-02 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย COD โดยใช้เปลือกมันสำปะหลัง
Adsorption of heavy metals in wastewater
รศ.ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
[แสดง]
23 ENV2014-03 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียโดยแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ดักติดด้วยแบเรียมแอลจิเนต
Wastewater treatment
ผศ.สุมนา ราษฎร์ภักดี
[แสดง]
24 ENV2014-04 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียจากโรงย้อมโดยระบบบึงประดิษฐ์
Treatment of wastewater from dye
รศ.พัชรี หอวิจิตร
[แสดง]
25 ENV2014-05 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง โดยไม่มีถังตกตะกอน
Education Wastewater Treatment Sludge
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
[แสดง]
26 ENV2014-06 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียส่วนเพิ่มเติมของเทศบาลนครขอนแก่น
The feasibility study and design
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
[แสดง]
27 ENV2014-07 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียผสมจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงงานแอทานอลจากกากน้ำตาลและน้ำเสียจากโรงน้ำตาลด้วยระบบ DHS
Efficiency of wastewater treatment
ผศ.ไปรยา เฉยไสย
[แสดง]
28 ENV2014-08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสังเคราะห์วัสดุกำจัดสารหนูประเภทใช้ซ้ำได้ กรณีศึกษาโดยใช้น้ำปนเปื้อนสารหนูที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
Synthesis of arsenic removal
อ.สุรพล ผดุงทน
[แสดง]
29 ENV2014-09 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การกำจัดสีในน้ำเสียที่บำบัดแล้วโดยกระบวนการแวคคูอัมอัลตราไวโอเลต
Color removal wastewater treated
อ.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี
[แสดง]
30 ENV2014-10 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสาหร่ายน้ำมันด้วยกาซคาร์บอนไดออกไซด์และธาตุอาหารจากระบบถังหมักชีวภาพแบบไร้อากาศ
The algae oil with carbon dioxide gas
อ.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี
[แสดง]
31 ENV2014-11 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การหาปริมาณ PAC ที่เหมาะสมแก่การตกตะกอนในระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น
Determination of PAC at the appropriate sedimentation
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
[แสดง]
32 ENV2014-12 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำสัตว์
The quality of the water in the pool animals
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
[แสดง]
33 ENV2014-13 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางการประเมินเบื้องต้นในการประเมินการผลิตที่สะอาดของโรงงานอุตสาหกรรม
The initial assessment
อ.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์
[แสดง]
34 ENV2014-14 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศและการหาค่าสัมประสิทธิ์จลพศาสตร์ของน้ำเสียชุมชน
Start a new wastewater treatment system
อ.กัลยกร ขวัญมา
[แสดง]
35 ENv2014-15 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไอโซเทิร์มการดูดซับสีแอซิดโดยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าว
Isometric turn the acid dye adsorption
อ.กัลยกร ขวัญมา
[แสดง]
36 IE2014-01 วิศวกรรมอุตสาหการ การชุบแข็ง Stainless Steel 440C ด้วยวิธีการจุ่มน้ำ
a
อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร
[แสดง]
37 IE2014-02 วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาการแก้ปัญหาการดัดงอของลวดร้อยแหอวน
a
อ.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
[แสดง]
38 IE2014-03 วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิตเส้นใยนาโนโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เจือด้วยเงินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผลนาโน
a
ผศ.ปาพจน์ เจริญอภิบาล
[แสดง]
39 IE2014-04 วิศวกรรมอุตสาหการ การสร้างโปรแกรมจำลองการผลิตเชิงรูปภาพสำหรับควบคุมอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมเชิงตรรกะ
a
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
[แสดง]
40 IE2014-05 วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาเม็ดโลหะกระเด็นจากการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม
a
อ.สมศักดิ์ หอมดี
[แสดง]
41 IE2014-06 วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการวัสดุคงคลังสำหรับร้านขายของชำ : กรณีศึกษา
a
รศ.พรเทพ ขอขจายเกียรติ
[แสดง]
42 IE2014-07 วิศวกรรมอุตสาหการ การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตโดยวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น กรณีศึกษา บริษัท ไทยทันสปอร์ตแวร์ จำกัด
a
อ.คมกฤช ปิติฤกษ์
[แสดง]
43 IE2014-08 วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาและปรับปรุงเส้นทางของรถขนส่งมวลชน มข.(KKU Shuttle Bus) โดยใช้ Simulation Model
a
อ.ทวี นาครัชตะอมร
[แสดง]
44 IE2014-09 วิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้วิธีหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาคในการแก้ปัญหาการจัดสรรและหาที่ตั้งจุดรวบรวมลูกพ่วงในระบบการขนส่งแบบรถหัวลาก
a
รศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
[แสดง]
45 IE2014-10 วิศวกรรมอุตสาหการ ปัญหาการวางแผนเส้นทางการเดินทางโดยใช้เจเนติกส์อัลกอริทึม (Genetic Algorithm) กรณีศึกษา บริษัทรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
a
ผศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
[แสดง]
46 IE2014-11 วิศวกรรมอุตสาหการ การลดเวลาการรอคอยของลูกค้าโดยใช้เทคนิคการจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา บริษัทโตโยต้า อมตะ จำกัด
a
อ.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
[แสดง]
47 IE2014-12 วิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านสินค้าคงคลังของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
a
อ.ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ
[แสดง]
48 IE2014-13 วิศวกรรมอุตสาหการ การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
a
อ.ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ
[แสดง]
49 MET2014-01 วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบการล้าแบบหมุนดัด
-
อ.อัญชลี แสงซ้าย
[แสดง]
50 MET2014-02 วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาผลกระทบของรูปแบบการทำ Fillet ที่โคนของเฟืองฟันตรงด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่มีต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเฟืองฟันตรง
-
อ.ณัญธิวัฒน์ พลดี
[แสดง]
51 MET2014-03 วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาผลกระทบของรูปแบบการทำ Fillet ที่โคนของเฟืองฟันตรงด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่มีต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเฟืองฟันตรง
-
อ.กิตติ วิเชฏฐะพงษ์
[แสดง]
52 MET2014-04 วิศวกรรมเครื่องกล วิเคราะห์ความคุ้มทุนของปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
-
อ.อัครพล จันทร์อ่อน
[แสดง]
53 MET2014-05 วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบระบบควบคุมไฮโดรลิกแบบเปิด-ปิด
-
ผศ.ปิโยรส จิระวัฒนา
[แสดง]
54 AE2013-01 วิศวกรรมเกษตร การประเมินค่าความเข้มฝนสูงสุดในจังหวัดนครพนม
A
ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[แสดง]
55 AE2013-011 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์หยอกเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะกล้านาโยน
K
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
56 AE2013-012 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาเครื่องนับจำนวนลูกปลาดุกบรรจุถุงเพื่อการจำหน่าย
L
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
57 AE2013-013 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและทดสอบเครื่องหั่นหน่อไม้
M
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
58 AE2013-014 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหั่นขิง
N
ผศ.สมชาย ชวนอุดม
[แสดง]
59 AE2013-015 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการลดความชื้นกระชายดำด้วยความร้อน
O
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
60 AE2013-016 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาชุดควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนการเกษตร
P
ผศ.สมชาย ชวนอุดม
[แสดง]
61 AE2013-017 วิศวกรรมเกษตร การประเมินอัตราการไหลสูงสุดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย
Q
ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[แสดง]
62 AE2013-019 วิศวกรรมเกษตร การออกแบบเบื้อต้นของทำนบดินของเขื่อนที่วัดป่ากมโลฯ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
S
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
[แสดง]
63 AE2013-02 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันสำปะหลัง
C
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
64 AE2013-03 วิศวกรรมเกษตร การปรับปรุงกลไกลำเลียงและถังของเครื่องปลูกแบบดรยท่อนอ้อย
B
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
65 AE2013-04 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและทดสอบเครื่องลำเลียงมันสำปะหลัง ติดตั้งกับรถบรรทุก 6 ล้อ โดยใช้ต้นกำลังขนาดเล็ก
D
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
66 AE2013-05 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการออกแบบเขื่อนวัดปากมโลฯ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
E
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
[แสดง]
67 AE2013-06 วิศวกรรมเกษตร การใช้เปลือกมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
F
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
68 AE2013-07 วิศวกรรมเกษตร การออกแบบและสร้างเครื่องปอกกระเทียมโดยใช้แรงลม
G
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
69 AE2013-08 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยการทำงานเครื่องตัดท่อนมันพันธุ์สำปะหลัง แบบเท้าเหยียบที่มีผลต่อการแตกหักของท่อนพันธุ์
H
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
[แสดง]
70 AE2013-09 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการใช้เปลือกมันสำปะหลังเพื่อเป็นตัวประสานเชื้อเพลิงอัดแท่ง
I
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
71 AE2013-10 วิศวกรรมเกษตร การทดสอบเปรียบเทียบวิธีการขุดมันสำปะหลังของเกษตรกรรายย่อย
J
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
[แสดง]
72 AE2013-18 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการจัดการน้ำโครงการส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรมเชิญโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม WEAP
R
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
[แสดง]
73 AE2013-20 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบเครื่องอัดถั่วเน่าแผ่น
T
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
74 AE2013-21 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห่วยสังเคียบโดยใช้โปรแกรมHEC-RESSIM
U
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
[แสดง]
75 AE2013-22 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนด้วยวิธีไฟล์ไนต์เอลีเมน
V
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
76 AE2013-23 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอัดใบอ้อยหลังการลดขนาด
W
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
77 AE2013-24 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยในการทดสอบเครื่องสับใบอ้อย
x
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
78 AE2013-25 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบเครื่องย่อยกาบมะพร้าว
Y
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
79 AE2013-26 วิศวกรรมเกษตร การปรับปรุงและทดสอบเครื่องผ่าต้นกก
z
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
80 AE2013-27 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงจากผงถ่านไม้รวม
AA
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
81 AE2013-28 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์คัดขนาดและทำความสะอาดถั่วลิสงฝัก
BB
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
82 AE2013-29 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนายูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
CC
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
[แสดง]
83 CE2013-01 วิศวกรรมโยธา สัมประสิทธิ์การสูญเสียความสูงหัวน้ำของอุปกรณ์ท่อ
Head Loss Coefficients Of Pipe Fittings
รศ.วินัย ศรีอำพร
[แสดง]
84 CE2013-02 วิศวกรรมโยธา การประเมินระบบระบายน้ำเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้ความเข้มฝนสูงสุด
Assessment Of Drainage System For Khon Kaen Municipality Using Maximum rainfall intemsity
รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา
[แสดง]
85 CE2013-03 วิศวกรรมโยธา ผลกระทบของสภาพการไหลหลากของน้ำต่อขอบเขตและระดับความรุนแรงของอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง
Impacts of extreme flow conditions on flood extent and severity in the Yang River Basin
อ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
[แสดง]
86 CE2013-04 วิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์การจัดการจราจรบนถนนสายหลักด้านหน้าศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Analysis Of Traffic Menagement Schemes On The Main Street In Front Of The Complex Building Khon kaen University
ผศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
[แสดง]
87 CE2013-05 วิศวกรรมโยธา การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจราจรด้านกายภาพและจัดการบริเวณโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
The study of road geometry and traffic management improvement in the school area : Demonstration school Khon Kaen University case study (Faculty of Education)
ผศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
[แสดง]
88 CE2013-06 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองการเลือกประเภทการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ทั่วไป:กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น
Mode Choice Models Between Eletric Motorcycles and Fossil Fuel Motorcycles: A case Study of Khon Kaen City
ผศ.ธเนศ เสถียรนาม
[แสดง]
89 CE2013-07 วิศวกรรมโยธา การศึกษาความเร็วของยานพาหนะเมื่อผ่านวงเวียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
The study of vehicle speed when passing the roundabout located in Khon Kaen University
ผศ.วิชุดา เสถียรนาม
[แสดง]
90 CE2013-08 วิศวกรรมโยธา การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ทรายในจังหวัดขอนแก่นและทรายทะเล
A Study Of Properties Of Concrete Using Sand In Khonkaen And Sand Sea
อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี
[แสดง]
91 CE2013-09 วิศวกรรมโยธา การประเมินกำลังของโครงสร้าง ศลล. เนื่องจากการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเสริมเหล็ก : กรณีศึกษาอาคารเก่าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังไม่ส่งชื่อภาษาอังกฤษ
ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์
[แสดง]
92 CE2013-10 วิศวกรรมโยธา ผลของการจัดเรียงแถบเมทัลชีทที่มีต่อกำลังรับน้ำหนักของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดโดยเมทัลชีท
Effect of Metal Sheet Arrangement on Load Carrying Capacity of Metal Sheet Confined Concrete Columns
ผศ.ธันยดา พรรณเชษฐ์
[แสดง]
93 CE2013-11 วิศวกรรมโยธา พฤติกรรมการรับแรงในแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อได้รับการเสริมกำลังด้วยเหล็กฉากและแผ่นเมทัลชีท
Behaviour of Axially loaded RC Column Strengthed by Steel caging and Metal Sheet
ผศ.ณัฐพงษ์ อารีมิตร
[แสดง]
94 CE2013-12 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองก่ออิฐภายใต้แรงกระทำสึนามิโดยใช้ชิ้นส่วนสปริงในแนวราบ
Model of Masonry Infilled - wall Under T sunami Load by using Horizontal Spring
อ.ปิยะวัชร ฝอยทอง
[แสดง]
95 CE2013-13 วิศวกรรมโยธา การศึกษากำลังรับแรงอัด ค่าการไหลแผ่ และระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ต้าร์จีโอโพลิเมอร์ผสมวัสดุนำกลับมาใช้
A study for streng, flow and setting time of geopolymer mortarscontaining recycled materials
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
[แสดง]
96 CE2013-14 วิศวกรรมโยธา กำลังและการดูดซึมน้ำของคอนกรีตอิฐมอญรีไซเคิล
Strength And Absorption Of Recycled Clay Brick Concrete
รศ.วีระ หอสกุลไท
[แสดง]
97 CE2013-15 วิศวกรรมโยธา การใช้เศษคอนกรีตบล็อกในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
Use Of Recycled Concrete Block In Geopolymer Concrete
รศ.วันชัย สะตะ
[แสดง]
98 CE2013-16 วิศวกรรมโยธา การศึกษาคุณสมบัติของดินลมหอบผสมซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์
Qualification of Khon Kaen soil mix with cement and synthetic gypsum
รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
[แสดง]
99 CE2013-17 วิศวกรรมโยธา เทคนิคการก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ในขอนแก่น
Construction Technic Of Large Bored Pile In Khon Kaen
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
[แสดง]
100 CE2013-18 วิศวกรรมโยธา การศึกษาผลกระทบของระดับหน่วยแรงกดทับในการทำให้ตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำในการทดสอบ
Single Oedometer Test Study On The Effect Of Stress Level For Soaking In Single Oedometer Test
ผศ.ดลฤดี หอมดี
[แสดง]
Page 1 of 29 (2823 Records)
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .... Next >>