โครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ : ปีการศึกษา : ภาควิชา :
# รหัสโครงการ ภาควิชา ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 AE2013-01 วิศวกรรมเกษตร การประเมินค่าความเข้มฝนสูงสุดในจังหวัดนครพนม
A
ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[แสดง]
2 AE2013-011 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์หยอกเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะกล้านาโยน
K
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
3 AE2013-012 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาเครื่องนับจำนวนลูกปลาดุกบรรจุถุงเพื่อการจำหน่าย
L
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
4 AE2013-013 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและทดสอบเครื่องหั่นหน่อไม้
M
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
5 AE2013-014 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหั่นขิง
N
ผศ.สมชาย ชวนอุดม
[แสดง]
6 AE2013-015 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการลดความชื้นกระชายดำด้วยความร้อน
O
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
7 AE2013-016 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาชุดควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนการเกษตร
P
ผศ.สมชาย ชวนอุดม
[แสดง]
8 AE2013-017 วิศวกรรมเกษตร การประเมินอัตราการไหลสูงสุดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย
Q
ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[แสดง]
9 AE2013-019 วิศวกรรมเกษตร การออกแบบเบื้อต้นของทำนบดินของเขื่อนที่วัดป่ากมโลฯ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
S
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
[แสดง]
10 AE2013-02 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันสำปะหลัง
C
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
11 AE2013-03 วิศวกรรมเกษตร การปรับปรุงกลไกลำเลียงและถังของเครื่องปลูกแบบดรยท่อนอ้อย
B
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
12 AE2013-04 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและทดสอบเครื่องลำเลียงมันสำปะหลัง ติดตั้งกับรถบรรทุก 6 ล้อ โดยใช้ต้นกำลังขนาดเล็ก
D
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
13 AE2013-05 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการออกแบบเขื่อนวัดปากมโลฯ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
E
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
[แสดง]
14 AE2013-06 วิศวกรรมเกษตร การใช้เปลือกมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
F
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
15 AE2013-07 วิศวกรรมเกษตร การออกแบบและสร้างเครื่องปอกกระเทียมโดยใช้แรงลม
G
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
16 AE2013-08 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยการทำงานเครื่องตัดท่อนมันพันธุ์สำปะหลัง แบบเท้าเหยียบที่มีผลต่อการแตกหักของท่อนพันธุ์
H
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
[แสดง]
17 AE2013-09 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการใช้เปลือกมันสำปะหลังเพื่อเป็นตัวประสานเชื้อเพลิงอัดแท่ง
I
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
18 AE2013-10 วิศวกรรมเกษตร การทดสอบเปรียบเทียบวิธีการขุดมันสำปะหลังของเกษตรกรรายย่อย
J
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
[แสดง]
19 AE2013-18 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการจัดการน้ำโครงการส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรมเชิญโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม WEAP
R
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
[แสดง]
20 AE2013-20 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบเครื่องอัดถั่วเน่าแผ่น
T
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
21 AE2013-21 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห่วยสังเคียบโดยใช้โปรแกรมHEC-RESSIM
U
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
[แสดง]
22 AE2013-22 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนด้วยวิธีไฟล์ไนต์เอลีเมน
V
อ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
[แสดง]
23 AE2013-23 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอัดใบอ้อยหลังการลดขนาด
W
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
24 AE2013-24 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยในการทดสอบเครื่องสับใบอ้อย
x
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
25 AE2013-25 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบเครื่องย่อยกาบมะพร้าว
Y
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
26 AE2013-26 วิศวกรรมเกษตร การปรับปรุงและทดสอบเครื่องผ่าต้นกก
z
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
27 AE2013-27 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและพัฒนาถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงจากผงถ่านไม้รวม
AA
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
28 AE2013-28 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์คัดขนาดและทำความสะอาดถั่วลิสงฝัก
BB
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
[แสดง]
29 AE2013-29 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนายูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
CC
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
[แสดง]
30 CE2013-01 วิศวกรรมโยธา สัมประสิทธิ์การสูญเสียความสูงหัวน้ำของอุปกรณ์ท่อ
Head Loss Coefficients Of Pipe Fittings
รศ.วินัย ศรีอำพร
[แสดง]
31 CE2013-02 วิศวกรรมโยธา การประเมินระบบระบายน้ำเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้ความเข้มฝนสูงสุด
Assessment Of Drainage System For Khon Kaen Municipality Using Maximum rainfall intemsity
รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา
[แสดง]
32 CE2013-03 วิศวกรรมโยธา ผลกระทบของสภาพการไหลหลากของน้ำต่อขอบเขตและระดับความรุนแรงของอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง
Impacts of extreme flow conditions on flood extent and severity in the Yang River Basin
อ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
[แสดง]
33 CE2013-04 วิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์การจัดการจราจรบนถนนสายหลักด้านหน้าศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Analysis Of Traffic Menagement Schemes On The Main Street In Front Of The Complex Building Khon kaen University
ผศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
[แสดง]
34 CE2013-05 วิศวกรรมโยธา การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจราจรด้านกายภาพและจัดการบริเวณโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
The study of road geometry and traffic management improvement in the school area : Demonstration school Khon Kaen University case study (Faculty of Education)
ผศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
[แสดง]
35 CE2013-06 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองการเลือกประเภทการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ทั่วไป:กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น
Mode Choice Models Between Eletric Motorcycles and Fossil Fuel Motorcycles: A case Study of Khon Kaen City
ผศ.ธเนศ เสถียรนาม
[แสดง]
36 CE2013-07 วิศวกรรมโยธา การศึกษาความเร็วของยานพาหนะเมื่อผ่านวงเวียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
The study of vehicle speed when passing the roundabout located in Khon Kaen University
ผศ.วิชุดา เสถียรนาม
[แสดง]
37 CE2013-08 วิศวกรรมโยธา การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ทรายในจังหวัดขอนแก่นและทรายทะเล
A Study Of Properties Of Concrete Using Sand In Khonkaen And Sand Sea
อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี
[แสดง]
38 CE2013-09 วิศวกรรมโยธา การประเมินกำลังของโครงสร้าง ศลล. เนื่องจากการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเสริมเหล็ก : กรณีศึกษาอาคารเก่าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังไม่ส่งชื่อภาษาอังกฤษ
ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์
[แสดง]
39 CE2013-10 วิศวกรรมโยธา ผลของการจัดเรียงแถบเมทัลชีทที่มีต่อกำลังรับน้ำหนักของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดโดยเมทัลชีท
Effect of Metal Sheet Arrangement on Load Carrying Capacity of Metal Sheet Confined Concrete Columns
ผศ.ธันยดา พรรณเชษฐ์
[แสดง]
40 CE2013-11 วิศวกรรมโยธา พฤติกรรมการรับแรงในแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อได้รับการเสริมกำลังด้วยเหล็กฉากและแผ่นเมทัลชีท
Behaviour of Axially loaded RC Column Strengthed by Steel caging and Metal Sheet
ผศ.ณัฐพงษ์ อารีมิตร
[แสดง]
41 CE2013-12 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองก่ออิฐภายใต้แรงกระทำสึนามิโดยใช้ชิ้นส่วนสปริงในแนวราบ
Model of Masonry Infilled - wall Under T sunami Load by using Horizontal Spring
อ.ปิยะวัชร ฝอยทอง
[แสดง]
42 CE2013-13 วิศวกรรมโยธา การศึกษากำลังรับแรงอัด ค่าการไหลแผ่ และระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ต้าร์จีโอโพลิเมอร์ผสมวัสดุนำกลับมาใช้
A study for streng, flow and setting time of geopolymer mortarscontaining recycled materials
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
[แสดง]
43 CE2013-14 วิศวกรรมโยธา กำลังและการดูดซึมน้ำของคอนกรีตอิฐมอญรีไซเคิล
Strength And Absorption Of Recycled Clay Brick Concrete
รศ.วีระ หอสกุลไท
[แสดง]
44 CE2013-15 วิศวกรรมโยธา การใช้เศษคอนกรีตบล็อกในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
Use Of Recycled Concrete Block In Geopolymer Concrete
รศ.วันชัย สะตะ
[แสดง]
45 CE2013-16 วิศวกรรมโยธา การศึกษาคุณสมบัติของดินลมหอบผสมซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์
Qualification of Khon Kaen soil mix with cement and synthetic gypsum
รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
[แสดง]
46 CE2013-17 วิศวกรรมโยธา เทคนิคการก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ในขอนแก่น
Construction Technic Of Large Bored Pile In Khon Kaen
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
[แสดง]
47 CE2013-18 วิศวกรรมโยธา การศึกษาผลกระทบของระดับหน่วยแรงกดทับในการทำให้ตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำในการทดสอบ
Single Oedometer Test Study On The Effect Of Stress Level For Soaking In Single Oedometer Test
ผศ.ดลฤดี หอมดี
[แสดง]
48 CE2013-19 วิศวกรรมโยธา กำลังต้านทานแรงเฉือนของดินลมหอบขอนแก่นที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยยิปซัมและปูนซีเมนต์ในสภาพอัดตัวคายน้ำ แบบไม่ระบายน้ำ
The Shear Strenght Of Stabilized Khon Kaen Loess With Gypsum and Cement By Vndrained Consolidated Test
ผศ.รัตมณี นันทสาร
[แสดง]
49 CE2013-20 วิศวกรรมโยธา การประยุกต์ใช้การจำแนกควบคุมในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมืองนครราชสีมา
Application of Supervised Classification to Study Land USE/COVER change in Nakhon Ratchasima
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
[แสดง]
50 CE2013-21 วิศวกรรมโยธา ปัญหาการจัดการแรงงานในโครงการก่อสร้าง
Labour management problems in Construction Project
ผศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
[แสดง]
51 CE2013-22 วิศวกรรมโยธา ความสัมพันธ์ของนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย กับการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
Relationship of safety policy and accident in construction project
ผศ.กอปร ศรีนาวิน
[แสดง]
52 CE2013-23 วิศวกรรมโยธา อัตราค่าจ้างรายวันที่เพิ่มขึ้นจริงของแรงงานและช่างประเภทต่างๆในปี พ.ศ. 2556 : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ
อ.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
[แสดง]
53 CE2013-24 วิศวกรรมโยธา การแก้ไขจุดอันตรายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Black Spot Treatments in Khon Kaen University
ผศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
[แสดง]
54 CE2013-25 วิศวกรรมโยธา การศึกษาความเร็วในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
A study of Vehicle Speed in Khon Kaen City
ผศ.ธเนศ เสถียรนาม
[แสดง]
55 CE2013-26 วิศวกรรมโยธา การประเมินกำลังรับแรงดัดและแรงเฉือนของพื้นและคาน คสล. อาคารสถาบันลุ่มน้ำโขง
Flexural and shear strengths Evalution of RC Slabs and Beams Mekong Institute Buiding
ผศ.จารึก ถีระวงษ์
[แสดง]
56 CE2013-27 วิศวกรรมโยธา การเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการอัดแรงประชิดผิวภายนอก
Strengthening of Reinforce concrete beam using externally surface-mounted prestressing wires
ผศ.ณัฐพงษ์ อารีมิตร
[แสดง]
57 CE2013-28 วิศวกรรมโยธา การดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินลมหอบสีเหลืองและสีแดง
Adsorption of heavy metals of yellow and red loesses
รศ.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
[แสดง]
58 CE2013-29 วิศวกรรมโยธา การศึกษาผลกระทบของปริมาณความชื้นกับความหนาแน่นแห้งเริ่มต้นในการทดสอบ Double Oedometer Test
Study On The Effect Of Initial Water Content And Dry Density In Double Oedometer Test
ผศ.ดลฤดี หอมดี
[แสดง]
59 CE2013-30 วิศวกรรมโยธา การใช้ GIS จัดการระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Using GIS To Manage The Public Utility Inside Khon Kaen University
อ.สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล
[แสดง]
60 ChE2013-01 วิศวกรรมเคมี ความเป็นเชื้อเพลิงของน้ำมันชีวภาพจากการไพโรไลซิส กากเมล็ดยางพาราร่วมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเตาปฏิกรณ์นอนแบบนิ่ง
Property of Bio-oil From the Catalytic Pyrolysis of De-oiled Para Rubber Seed Cake in Fixed-Bed Horizontal Tubular Reactor
ผศ.ประสงค์ วงศ์วิชา
อ.มัลลิกา ถาบุตร
[แสดง]
61 ChE2013-02 วิศวกรรมเคมี วัสดุเชิงประกอบนาโนเคลย์ - ยางธรรมชาติ
Nanoclay - Natural Rubber Composites
ผศ.ประสงค์ วงศ์วิชา
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
[แสดง]
62 ChE2013-03 วิศวกรรมเคมี การออกแบบและพัฒนาเตาเผาชีวมวลเพื่อผลิตก๊าซสังเคราะห์ น้ำมันดินต่ำ
DEVELOPMENT OF BIOMASS GASIFIER FOR LOW-TAR SYNTHETIC GAS
อ.ชัยภัทร เครือหงส์
[แสดง]
63 ChE2013-04 วิศวกรรมเคมี การสังเคราะห์นาโนไททาเนียด้วยกระบวนการเคลือบแอโนดเพื่อ ประยุกต์ใช้กับเซลล์ย้อมสีไวแสง
Fabrication of nano-structured titania by anodization for DSSC application
อ.มัลลิกา ถาบุตร
ผศ.ประสงค์ วงศ์วิชา
[แสดง]
64 ChE2013-05 วิศวกรรมเคมี เครื่องมือสาธิตการควบคุมระดับของเหลว
Demonstration control level fluid
อ.ณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล
[แสดง]
65 ChE2013-06 วิศวกรรมเคมี การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากปาล์ม
Preparation of activated carbon from palm cake.
อ.ณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล
ผศ.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
[แสดง]
66 ChE2013-07 วิศวกรรมเคมี การใช้สารผนึกสีในการย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายเพื่อป้องกันการตกสี
Using dye-fixing agent for de-colourized protection in silk and cotton
ผศ.พนมกร ขวาของ
[แสดง]
67 ChE2013-08 วิศวกรรมเคมี การศึกษาการบำบัดน้ำเสียของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดด้วยโซน
Wastewater Treatment from Doikamfoodproducts Ltd. by Ozone
ผศ.พนมกร ขวาของ
[แสดง]
68 ChE2013-09 วิศวกรรมเคมี สมบัติของยางกะเทาะที่เปลี่ยนไปในระหว่างการใช้งาน ที่มีผลต่อการแตกหักของเมล็ดข้าว
Property of rubber roll husker during the operation which effects on the cracking of rice.
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
[แสดง]
69 ChE2013-10 วิศวกรรมเคมี As-prepared Fe-TiO2 synthesis and its performance reactive dye degradation: Influence of Fe content, pH, and catalyst loading
As-prepared Fe-TiO2 synthesis and its performance reactive dye degradation: Influence of Fe content, pH, and catalyst loading
อ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
[แสดง]
70 ChE2013-11 วิศวกรรมเคมี การลดสีของสีย้อม Reactive Red 3 บนตัวเร่ง nZVI/RH-MCM-41 ด้วยปฏิกิริยาคล้ายเฟนตัน: ผลของค่า pH เริ่มต้น อัตราส่วนโดยน้ำหนักของ nZVI/RH-MCM-41และความเข้มข้นเริ่มต้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Decolorization of reactive red 3 dye on nZVI/RH-MCM-41by Fenton-Like reaction: Effect of initial solution pH,nZVI/RH-MCM-41 mass ratio and initial H2O2 concentration
อ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
[แสดง]
71 ChE2013-12 วิศวกรรมเคมี การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาจากวัสดุเหลือใช้พอลีไวนิลอะซีเตต
Optimizing Mix Proportion and Properties of Lightweight Concrete from Plastic Waste by Taguchi Method.
อ.พรนภา เกษมศิริ
[แสดง]
72 ChE2013-13 วิศวกรรมเคมี สมบัติของโฟมยูรีเทนเสริมแรงด้วยแกลบข้าว
Properties of urethane foam reinforced with rice husk ash
อ.พรนภา เกษมศิริ
[แสดง]
73 ChE2013-14 วิศวกรรมเคมี ผลของการปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาไดอะตอมไมต์ต่อปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล
Effects of Modified Diatomite Catalysts on the Dimethyl Ether Synthesis from Methanol
ผศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
[แสดง]
74 ChE2013-15 วิศวกรรมเคมี การสลายลิกนินด้วยความร้อน
Thermal degradation of lignin
ผศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
[แสดง]
75 ChE2013-16 วิศวกรรมเคมี การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกยูคาลิปตัสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเหนือวิกฤตยิ่งยวด
The extraction of antioxidant from eucalyptus barks by SC-CO2
ผศ.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
[แสดง]
76 ChE2013-17 วิศวกรรมเคมี การบำบัดสีน้ำทิ้งจากโรงงานเยื่อกระดาษด้วยวิธีคาร์บอเนชั่น
The Decolourization of Wastewater from tertiary treatment by Carbornation
ผศ.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
[แสดง]
77 ChE2013-18 วิศวกรรมเคมี น้ำมันจากการไพโรไลซีสแก้วน้ำพลาสติก
Oil from pyrolysis of plastic glasses waste
ผศ.ยุวรัตน์ เงินเย็น
[แสดง]
78 ChE2013-19 วิศวกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิสฝักราชพฤกษ์และเปลือกสับปะรด
Products from pyrolysis of golden shower legume and pineapple shell
ผศ.ยุวรัตน์ เงินเย็น
[แสดง]
79 ChE2013-20 วิศวกรรมเคมี การสกัดพืชสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย
Herbal gel production from Chromolaena odorata (L.) R.M.King for antibacteria
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
[แสดง]
80 ChE2013-21 วิศวกรรมเคมี การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของเส้นใยนาโนของโพลีเมอร์ผสมระหว่าง Poly (vinyl) alcohol และสารสกัดจากเปลือกเงาะ
Electrospun from Poly (vinyl) alcohol mixed with Rambutan extract
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
[แสดง]
81 ChE2013-22 วิศวกรรมเคมี การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนเฟสสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องอบ
Investigation of the increasing PCM conductivity by adding carbon for application in Passive solar dryers.
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
[แสดง]
82 ChE2013-23 วิศวกรรมเคมี ผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างต่อการผลิตไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
The effect of Temperature and pH for electricity generation in Microbial Fuel Cell
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
[แสดง]
83 ChE2013-24 วิศวกรรมเคมี การสลายเมทานอลโดยเครื่องปฏิกรณ์พลาสมาโดยไม่ใช้ความร้อนและการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงความร้อน
Destruction of methanol in non-thermal plasma and thermal catalysis
ผศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
[แสดง]
84 ChE2013-25 วิศวกรรมเคมี การแตกตัวด้วยไฮโดรเจนของน้ำมันพืชเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาด
Hydrocracking of vegetable oil for green liquid fuel
ผศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
[แสดง]
85 ChE2013-26 วิศวกรรมเคมี การผลิตเอธานอลจากกากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร
Ethanol Fermentation From Jam Tree
อ.อธิป เหลืองไพโรจน์
[แสดง]
86 ChE2013-27 วิศวกรรมเคมี การวัดระดับของเหลวโดยใช้วิธีวัดความจุไฟฟ้า
Capacitive liquid level measurement
อ.ทินกร คำแสน
[แสดง]
87 ChE2013-28 วิศวกรรมเคมี การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ 2 ชั้น
Improvement Double Pipe Heat Exchanger for laboratory 2
อ.ณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล
[แสดง]
88 COE2013-01 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค
Sweepable Ultrasonic Generator
ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
[แสดง]
89 COE2013-02 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องกำเนิคไฟฟ้าพลังงานลมโดยไม่ใช้กังหัน
Turbineless wind generator
ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
[แสดง]
90 COE2013-03 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจำแนกประเภทลายนิ้วมืออัตโนมัติ
Automatic Fingerprint Classification Program
อ.จิระเดช พลสวัสดิ์
[แสดง]
91 COE2013-04 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลดีเอ็นเอของอ้อยเพื่อพัฒนาเครื่องหมายเอสเอสอาร์
Website of ESTs analysis pipeline for SSRs marker
อ.จิระเดช พลสวัสดิ์
[แสดง]
92 COE2013-05 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแนะนาหนังสือในห้องสมุด
The Development of Book Recommendation System
อ.จิระเดช พลสวัสดิ์
[แสดง]
93 COE2013-06 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผนวิธีบีบอัดไซเฟอร์เท็กซ์สาหรับวิทยาการรหัสลับดวยเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสอง
Ciphertext Compressed Scheme for a Cryptosystem via an Elliptic Curve over a field of Characteristic Two
ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
[แสดง]
94 COE2013-07 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผนวิธีลายเซ็นดิจิทัลด้วยเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสาม
Digital Signature Scheme by an Elliptic Curve over a Field of Characteristic Three
ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
[แสดง]
95 COE2013-08 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผนวิธีลายเซ็นดิจิทัลด้วยเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสอง
Digital Signature Scheme by an Elliptic Curve over a Field of Characteristic Two
ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
[แสดง]
96 COE2013-09 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผนวิธีบีบอัดไซเฟอร์เท็กซ์สำหรับวิทยากร รหัสสลับด้วยเส้นโค้งเชิงวงรีเฉพาะสาม
Ciphertext Compressed Scheme for a Cryptographyvia an Elliptic Curve over a Field of Characteristic Three
ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
[แสดง]
97 COE2013-1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า
Alumni Database Management System
อ.กรชวัล ชายผา
[แสดง]
98 COE2013-10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โมบายแอปพลิเคชันช่วยบันทึกด้วยอักษรเบรลล์
Braille Note Taker Mobile Application
อ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
[แสดง]
99 COE2013-11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โมบายแอปพลิเคชันแปลงเอกสารอักษรเบรลล์
Braille OCR Mobile Application
อ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
[แสดง]
100 COE2013-12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบช่วยอ่านข้อมูลหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผู้พิการทางสายตา
Assisting System for Visually Impaired Person To Read Book sInformation in KKU's Library
อ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
[แสดง]
Page 1 of 28 (2770 Records)
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .... Next >>