โครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ : ปีการศึกษา : ภาควิชา :
# รหัสโครงการ ภาควิชา ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 IE2008_20 วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาผลกระทบของการอบแช่ (Holding Time) ที่มีผลต่อเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร
[แสดง]
2 IE2008_21 วิศวกรรมอุตสาหการ การหาเวลามาตรฐานกระบวนการผลิตพรม
อ.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
[แสดง]
3 IE2008_22 วิศวกรรมอุตสาหการ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพรม : กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไกร จำกัด
The Productivity in Capet Manufacturing : Case Study Interkrai Co.,Ltd.
อ.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
[แสดง]
4 IE2008_23 วิศวกรรมอุตสาหการ การลดของเสียในกระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
Reducing Defect in the Production Process for Value Added Product
อ.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
[แสดง]
5 IE2008_24 วิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุงระบบ Logistic ภายในโรงสีข้าว (Internal Logistic) กรณีศึกษา : โรงสีสหกรณ์การเกษตรบรบือ
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
[แสดง]
6 IE2008_25 วิศวกรรมอุตสาหการ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ศีขรินทร์ สุขโต
[แสดง]
7 IE2008_26 วิศวกรรมอุตสาหการ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ศีขรินทร์ สุขโต
[แสดง]
8 IE2008_27 วิศวกรรมอุตสาหการ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ศีขรินทร์ สุขโต
[แสดง]
9 IE2008_28 วิศวกรรมอุตสาหการ ความสัมพันธ์และผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการใช้พลังงาน
รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
[แสดง]
10 IE2008_29 วิศวกรรมอุตสาหการ การเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบการเพาะปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย
รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
[แสดง]
11 IE2008_30 วิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมต่อการใช้พลังงาน
รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
[แสดง]
12 IE2008_31 วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดกล่มลูกค้าและจัดเส้นทางการขนส่งน้ำมันใช้แล้ว โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ : โครงการธนาคารหมู่บ้านและไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ
ผศ.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
[แสดง]
13 IE2008_32 วิศวกรรมอุตสาหการ สมการเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็มสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งน้ำมันใช้แล้ว : โครงการธนาคารหมู่บ้านและไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ
ผศ.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
[แสดง]
14 IE2008_33 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบคีมปิดผนึกฝาขวดหมึก Printer
อ.สมศักดิ์ หอมดี
[แสดง]
15 IE2008_34 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ตัด
อ.สมศักดิ์ หอมดี
[แสดง]
16 IE2008_35 วิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์กระบวนการหล่อกระเดื่องวาล์ว
อ.สมศักดิ์ หอมดี
[แสดง]
17 AE 2007-01 วิศวกรรมเกษตร การบริหารจัดการเรื่องรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด
A Study on Management of service Hires Harvesting by Combine Harvester
รศ.วินิต ชินสุวรรณ
[แสดง]
18 AE 2007-02 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาเครื่องฝานมันสำปะหลังแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงสำหรับผลิตมันเส้น
A Study on Rotary Blade Slicer For Maring cassava Chips
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
[แสดง]
19 AE 2007-03 วิศวกรรมเกษตร การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกแบบท่อลมดูด
The Development of Pneumatic System For Paddy Pre-Cleaner
ผศ.สมนึก ชูศิลป์
[แสดง]
20 AE 2007-04 วิศวกรรมเกษตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน
An Efficiency Improvement on Bio-Coal In Household Industry
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
21 AE 2007-05 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำ
A Study On Factors Affecting The Jatropha Oil Extraction
อ.สมเกียรติ เฮงนิรันดร์
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
22 AE 2007-06 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการอบยางพาราแผ่นสำหรับเกษตรกร
A Stdudy On Para Rubber Sheet Drying For Farmer
ผศ.สมนึก ชูศิลป์
[แสดง]
23 AE 2007-07 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาผลของความเร็วรอบที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกเมล็ดสบู่ดำ
A Study Variety Impeller Speed Jatropha Curcas Seed Shelling
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
24 AE 2007-08 วิศวกรรมเกษตร การจำลองน้ำท่วมเนื่องจากเขื่อนปากมูล
Flood Plain Modeling Due to Pakmun Dam
รศ.วิชัย ศรีบุญลือ
[แสดง]
25 AE 2007-09 วิศวกรรมเกษตร การวิเคราะห์น้ำท่วมฉับพลันที่น้ำตกสายรุ้ง-ไพรสวรรค์
Flash Flood Analysis For Sairung - Praisa wan Water Fall
รศ.วิชัย ศรีบุญลือ
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
[แสดง]
26 AE 2007-10 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยและวิธีการที่มีผลต่อการแกะเมล็ดมะขามออกจากเนื้อ
The Study of Factors and Methods Affecting the Extraction of Tamarind Seeds
รศ.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
[แสดง]
27 AE 2007-11 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการลดขนาดยางก้อนจับตัว
A study on Size Roluction of Latex Coa Gulum
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
28 AE 2007-12 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด
A Study and Design of a Mushroom Germination Block Pressing Machine
รศ.บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ
[แสดง]
29 AE 2007-13 วิศวกรรมเกษตร การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารไก่
Design and Construction of a Chicken Feeder
รศ.บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ
[แสดง]
30 AE 2007-14 วิศวกรรมเกษตร การพัฒนาเครื่องสับกาบมะพร้าวเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้งานและประสิทธิภาพในการผลิต
Development of Coconut Husk Chopper for Efficient Use
รศ.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
[แสดง]
31 CE2007-01 วิศวกรรมโยธา ความสัมพันธ์ของความแข็งแรงกับปริมาณความชื้นของดินลมหอบขอนแก่น
Relationship between shear strength and moisture content of Khon Kaen loess
รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
[แสดง]
32 CE2007-02 วิศวกรรมโยธา การศึกษาความร้อนจากอัคคีภัยและผลกระทบต่อพฤติกรรมรับแรงของคอนกรีต
Investigation of fire-induced heat and its effect on strength of concrete
ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์
[แสดง]
33 CE2007-03 วิศวกรรมโยธา การศึกษาความต้านทานปลวกของไม้ชนิดต่างๆ
A study on termite resistance of various kinds of wood
รศ.ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ
[แสดง]
34 CE2007-04 วิศวกรรมโยธา การศึกษาผลกระทบเนื่องจากกระบวนการที่ดินแห้งและเปียกสลับซ้ำไปมาของดินยุบตัว
An effect of cyclic wetting and drying process on collapsible soil
ผศ.ดลฤดี หอมดี
[แสดง]
35 CE2007-05 วิศวกรรมโยธา ผลของการโก่งเดาะของเหล็กยืนที่มีต่อกำลังรับน้ำหนักแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Influence of longitudinal bar buckling on axial strength of reinforced concrete column
ผศ.จารึก ถีระวงษ์
[แสดง]
36 CE2007-06 วิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรในโครงข่ายถนนจังหวัดขอนแก่น
Analysis and evaluation of traffic noise impacts in the Khon Kaen road network
ผศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
[แสดง]
37 CE2007-07 วิศวกรรมโยธา การศึกษาการซ่อมแซมคอนกรีตที่ชำรุดเนื่องจากการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
A study on reparation of deteriorated concrete due to corrosion of reinforced steel
รศ.วีระ หอสกุลไท
[แสดง]
38 CE2007-08 วิศวกรรมโยธา อิทธิพลของเถ้าแกลบต่อแรงยึดหน่วงของเหล็กเสริมในคอนกรีต
Effect of rice husk ash on bond strength of rebars in concrete
รศ.ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์
[แสดง]
39 CE2007-09 วิศวกรรมโยธา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
A development of databale system of public transportation system in Khon Kaen municipality using GIS
ผศ.ธเนศ เสถียรนาม
[แสดง]
40 CE2007-10 วิศวกรรมโยธา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
The geographic information system for Khon Kaen University
ผศ.ประกอบ มณีเนตร
[แสดง]
41 CE2007-11 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Models for analysis of campus bus choice in Khon Kaen University
ผศ.ธเนศ เสถียรนาม
[แสดง]
42 CE2007-12 วิศวกรรมโยธา คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้เศษอิฐบล็อกแทนมวลรวมหยาบ
Properties of Concrete Using Concrete Blocks As Coarse Aggeregate
อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี
[แสดง]
43 CE2007-13 วิศวกรรมโยธา การหาค่าประสิทธิภาพการชลประทานของสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก
Determination of irrigation efficiency of small pumping stations
รศ.วินัย ศรีอำพร
[แสดง]
44 ChE2007-01 วิศวกรรมเคมี การเพิ่มเวลาเก็บกักความร้อนในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการ
THERMAL RETAINING FOR IMPROVING THE
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
[แสดง]
45 ChE2007-02 วิศวกรรมเคมี พลังงานทางเลือกใหม่ของแบตเตอรีชีวภาพจากกล้วย
ALTERNATIVE BIO-BATTERY FROM BANANA
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
[แสดง]
46 ChE2007-03 วิศวกรรมเคมี การผลิตซีโอไลต์ชนิด Linde type A จากขี้เถ้าชานอ้อย
Synthesis of Linde Type A Zeolite from bagasse
ผศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
[แสดง]
47 ChE2007-04 วิศวกรรมเคมี การทำระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำและการผสมสารในเครื่องล้างชิ้นงาน ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
Automatic Draining, Filling and Mixing of the Cleaning Solution
ผศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
[แสดง]
48 ChE2007-05 วิศวกรรมเคมี ผลกระทบจากกาวอีพอกซีที่มีผลต่อกระบวนการ HGA
EFFECT OF EPOXY ON HGA PROCESS
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
[แสดง]
49 ChE2007-06 วิศวกรรมเคมี การทดสอบสมรรถนะของเตาก๊าซซิไฟเออร์ชนิดไหลแบบกลับทางที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
Performance Test of Rice Husk Invert Downdraft Gasifiers
อ.อธิป เหลืองไพโรจน์
[แสดง]
50 ChE2007-07 วิศวกรรมเคมี การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล ที่อัตราเร็วรอบปานกลางถึงสูง
THE INVESTIGATION TO IMPROVE COMBUSTION EFFICIENCY
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
[แสดง]
51 ChE2007-08 วิศวกรรมเคมี การผลิตน้ำจากอากาศ
WATER PRODUCTION FROM AIR
ผศ.พนมกร ขวาของ
[แสดง]
52 ChE2007-09 วิศวกรรมเคมี การปรับปรุงการทำงานเครื่องตรวจนับจำนวนอนุภาค
Real-time Particle Monitoring Improvement
อ.ทินกร คำแสน
[แสดง]
53 ChE2007-10 วิศวกรรมเคมี การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและความดันต่อคุณสมบัติต่างๆของพริกที่อบด้วยระบบสุญญากาศ
THE STUDY OF EFFECT OF TEMPERATURE AND PRESSURE ON THE CONDITIONS OF CHILI WHICH DRIED IN VACUUM SYSTEM
อ.ณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล
[แสดง]
54 ChE2007-11 วิศวกรรมเคมี การพัฒนาหัวอัดจารบีของวาล์ว
The development of lubricant-sealant injection fittings
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
[แสดง]
55 ChE2007-12 วิศวกรรมเคมี การประหยัดพลังงานโดยใช้คูลลิ่งแพดที่คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
Saving Energy by Cooling Pad at Condensing Unit
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
[แสดง]
56 ChE2007-13 วิศวกรรมเคมี น้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์
Biodiesel From Used Animal Fat
อ.ณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล
[แสดง]
57 ChE2007-14 วิศวกรรมเคมี การทำกลีเซอรอลจากผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
The Glycerol refining from Glycerol residue in Bio diesel production
อ.ทินกร คำแสน
[แสดง]
58 ChE2007-15 วิศวกรรมเคมี การประหยัดพลังงานโดยการออกแบบ Cooling Pad ของเครื่องทำน้ำเย็น
Save energy by design cooling pad of water chiller
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
[แสดง]
59 ChE2007-16 วิศวกรรมเคมี การศึกษาการทำน้ำส้มสายชูจากเปลือกและแกนสับประรด
A study of vinegar production from pineapple peel and core
ผศ.ประสงค์ วงศ์วิชา
[แสดง]
60 ChE2007-17 วิศวกรรมเคมี การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินเวียดนาม
PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON FROM VIETNAM COAL
ผศ.ประสงค์ วงศ์วิชา
[แสดง]
61 ChE2007-18 วิศวกรรมเคมี การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินชนิดแอนทราไซท์และซับบิทูมินัส
Activated Carbon from Anthracite Coal and Sub Bituminous Coal
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
[แสดง]
62 ChE2007-19 วิศวกรรมเคมี การลดเวลาในการเปลี่ยนน้ำ DI ที่เครื่องล้างชิ้นส่วน HGA
Reduce changeable time of DI water at the cleaner
อ.อธิป เหลืองไพโรจน์
[แสดง]
63 ChE2007-20 วิศวกรรมเคมี การใช้ Cooling Tower กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Using Cooling Tower with Small Air Condition
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
[แสดง]
64 ChE2007-21 วิศวกรรมเคมี เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อน
Solar dryer with heat pump
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
[แสดง]
65 COE2007-01 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา
ผศ.กานดา สายแก้ว
[แสดง]
66 COE2007-02 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทย
ผศ.กานดา สายแก้ว
[แสดง]
67 COE2007-03 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลผ่านโปรโตคอล HTTP อย่างง่าย
อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
[แสดง]
68 COE2007-04 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การทดสอบเจาะระบบกรณีศึกษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
[แสดง]
69 COE2007-05 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ
ผศ.ชัชชัย คุณบัว
[แสดง]
70 COE2007-06 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม
ผศ.ชัชชัย คุณบัว
[แสดง]
71 COE2007-07 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอยโดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ผศ.ดารณี หอมดี
[แสดง]
72 COE2007-08 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่วิทยุ(RFID) สำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ
ผศ.ดารณี หอมดี
[แสดง]
73 COE2007-09 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
อ.นวภัค เอื้ออนันต์
[แสดง]
74 COE2007-10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องบริการจำนวนเฉพาะ
ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
[แสดง]
75 COE2007-11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องบริการแยกตัวประกอบ
ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
[แสดง]
76 COE2007-12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์ สตูดิโอ
ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
[แสดง]
77 COE2007-13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนวัตถุสามมิติด้วยเลเซอร์
ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
[แสดง]
78 COE2007-14 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบการจัดการสนเทศวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
[แสดง]
79 COE2007-15 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก
อ.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร
[แสดง]
80 COE2007-16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดการตอบสนองความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง
อ.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร
[แสดง]
81 COE2007-17 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
อ.วาธิส ลีลาภัทร
[แสดง]
82 COE2007-18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบชำระค่าบริการด้วยบัตรเงินสด
อ.วาธิส ลีลาภัทร
[แสดง]
83 COE2007-19 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช
[แสดง]
84 COE2007-20 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบวางแผนการพัฒนาการใช้ดิน
รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช
[แสดง]
85 COE2007-21 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
[แสดง]
86 COE2007-22 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
[แสดง]
87 EE 2007-01 วิศวกรรมไฟฟ้า การจุดชนวนไทริสเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
Microcontroller controlled thyristor firing
ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร
[แสดง]
88 EE 2007-02 วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาแบบจำลองโหลดเพื่อศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า
Static Load Modelling
ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร
[แสดง]
89 EE 2007-03 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน
WATER COOLER ECONOMIZE THE ENERGY
รศ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ
[แสดง]
90 EE 2007-04 วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและวิเคราะห์พัดลมไฟฟ้าตั้งพื้นที่เป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
A Study and Analysis of Electric Pedestal Fans for Burn Out
รศ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ
[แสดง]
91 EE 2007-05 วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค
Feasibility Study of Ultrasonic Washing Machine
ผศ.สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ
[แสดง]
92 EE 2007-06 วิศวกรรมไฟฟ้า Solar photovoltaic LED lighting for home security
ผศ.สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ
[แสดง]
93 EE 2007-07 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องอัลตร้าซาวน์ สำหรับทำกายภาพบำบัด
ผศ.ปรีชา ธนานันต์
[แสดง]
94 EE 2007-08 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องมือวัดคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลจากเตาอบไมโครเวฟ
ผศ.ปรีชา ธนานันต์
[แสดง]
95 EE 2007-09 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องตรวจแอลกอฮอร์
Blood alcohol content tester
ผศ.วิชัย ประเสริฐเจริญสุข
[แสดง]
96 EE 2007-10 วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบป้องกันขโมยภายในบ้าน
Home Security System
ผศ.วิชัย ประเสริฐเจริญสุข
[แสดง]
97 EE 2007-11 วิศวกรรมไฟฟ้า Impulse Current Generator
Impulse Current Generator
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
[แสดง]
98 EE 2007-12 วิศวกรรมไฟฟ้า การทดสอบแรงดันกระแสตรงแรงสูง
DC High Pot Test
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
[แสดง]
99 EE 2007-13 วิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมซีดีรอมไดร์ฟ
CD-ROM Drive Controller
ผศ.บุญยิ่ง เจริญ
[แสดง]
100 EE 2007-14 วิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาการเข้ารหัส ถอดรหัส และการประยุกต์ใช้งานของ MPEG-1 Audio Layer 3
Encoder-Decoder of MPEG-1 Audio Layer 3 in Application
ผศ.บุญยิ่ง เจริญ
[แสดง]
Page 17 of 28 (2770 Records)
<< Prev ....  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  .... Next >>