โครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ : ปีการศึกษา : ภาควิชา :
# รหัสโครงการ ภาควิชา ชื่อโครงการ ไทย / อังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 EE 2008-37 วิศวกรรมไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิภายนอกต่อเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.ปานหทัย บัวศรี
[แสดง]
2 EE 2008-38 วิศวกรรมไฟฟ้า กังหันลมแกนตั้งขนาดเล็ก
Small Vertical Wind Turbine
ผศ.ปานหทัย บัวศรี
[แสดง]
3 EE 2008-39 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องตรวจหาจุดกำลังสูงสุดของดวงอาทิตย์โดยใช้โฟโต้ไดโอด
A maximum power point scanning for a solarcell using photodiode
ผศ.ปานหทัย บัวศรี
[แสดง]
4 EE 2008-40 วิศวกรรมไฟฟ้า Electric Generation by a Fuel Cell
ผศ.ปานหทัย บัวศรี
[แสดง]
5 EE 2008-41 วิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเสียงของไม้เพื่อใช้ผลิตกีตาร์ไฟฟ้า
ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
[แสดง]
6 EE 2008-42 วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเพิ่มคุณภาพของภาพเพื่อการตรวจสอบชิ้นงาน
Image Enhancement System for Electronic
ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
[แสดง]
7 EE 2008-43 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องขยายเสียงหลอดสุญญากาศ (แอมป์หลอด)
ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
[แสดง]
8 EE 2008-44 วิศวกรรมไฟฟ้า การปรับปรุงเครื่องชาร์จแบตเตอรีด้วยไทริสเตอร์
ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร
[แสดง]
9 EE 2008-45 วิศวกรรมไฟฟ้า การจุดชนวนไทริสเตอร์ของคอนเวอร์เตอร์สามเฟสด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร
[แสดง]
10 EE 2008-46 วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาออกแบบติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโบราณสถาน ในจังหวัดขอนแก่น
Design Installation Study for Temple in Khonkaen
รศ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ
[แสดง]
11 EE 2008-47 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องย่อยเอกสาร
ผศ.ปรีชา ธนานันต์
[แสดง]
12 EE 2008-48 วิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบระบบ Underground แรงสูงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
[แสดง]
13 EE 2008-49 วิศวกรรมไฟฟ้า การทดสอบลูกถ้วยไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
[แสดง]
14 EE 2008-50 วิศวกรรมไฟฟ้า การปรับปรุงระบบควบคุมหม้อต้มระเหย
Improved Evaporator Control System
รศ.มงคล ลี้ประกอบบุญ
[แสดง]
15 EE 2008-51 วิศวกรรมไฟฟ้า การตรวจจับและวิเคราะห์กระแสรั่วไหลจากพื้นผิวฉนวนแข็ง
รศ.อำนาจ สุขศรี
[แสดง]
16 EE 2008-52 วิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ขนาด 5kA
รศ.อำนาจ สุขศรี
[แสดง]
17 EE 2008-53 วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาคุณลักษณะของเส้นกราฟแรงดัน-เวลา ( V- T curve) ของลูกถ้วยฉนวน
รศ.อำนาจ สุขศรี
[แสดง]
18 EE 2008-54 วิศวกรรมไฟฟ้า ผลของระดับน้ำตาลในมะม่วงสุกต่อค่า Permittivity
ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
[แสดง]
19 EE 2008-55 วิศวกรรมไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานเครื่องปรับอากาศโดยใช้น้ำ
Energy Conservation in Air-Conditioner using Water
อ.สถิรพร พรนิมิตร
[แสดง]
20 EE 2008-56 วิศวกรรมไฟฟ้า Building Automation System
อ.สถิรพร พรนิมิตร
[แสดง]
21 EE 2008-57 วิศวกรรมไฟฟ้า Car Parking Barrier System
ผศ.นิยม พินิจการ
[แสดง]
22 EE 2008-58 วิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาและสร้างเครื่องตั้งสายกีต้าร์อิเล็กทรอนิกส์
Study and implement of Electronic guitar tuner
อ.วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์
[แสดง]
23 EE 2008-59 วิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาและสร้างกลองอิเล็กทรอนิกส์
Study and implement of Electronic drum
อ.วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์
[แสดง]
24 EE 2008-60 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องออกกำลังกายเก็บพลังงาน
อ.สงวน บุญปัญญารักษ์
[แสดง]
25 EE 2008-61 วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบรังวัดที่ดินอัจฉริยะ
อ.สงวน บุญปัญญารักษ์
[แสดง]
26 ENV2008-01 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไอโซเทอมของถ่านมัมมันต์ในท้องตลาดสำหรับการกำจัดสีในน้ำ
Isotherm of Commercial Grade Activated Carbon for Color Removal
รศ.ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ
[แสดง]
27 ENV2008-02 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำยาชุบนุ่มด้วยกระบวนการ Activated Sludge แบบ Batch
Activated Sludge (Batch Reactor Activated Sludge)
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
[แสดง]
28 ENV2008-03 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผังแม่บทระบบประปา เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม
Master plan of Water supply system in Thakhonyang municipality, Mahasarakham Province
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
[แสดง]
29 ENV2008-04 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การออกแบบถังปฏิกรณ์เพื่อผลิตพลังงานจากเศษอาหารสำหรับโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
Reactor Design for Energy Production from Canteen Food Waste in Faculty of Engineering
ผศ.ไปรยา เฉยไสย
[แสดง]
30 ENV2008-05 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ UASB&DHS กับระบบ Aerated Lagoon เพื่อการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น
Comparison Study of using UASB&DHS V.S. Aerated llagoon for treating Khon Kaen Municipality sewage
ผศ.ไปรยา เฉยไสย
[แสดง]
31 ENV2008-06 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลของภาระบรรทุก (Loading Rate) ที่มีต่อการบำบัดซีโอดี (COD) และคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบ Multi Stage Anaerobic Hybrid Reactor (MAHR) โดยใช้น้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
Effect of Loading Rate on COD Removal and Effluent of Multi Stage Anaerobic Hybrid Reactor (MAHR) for Treatment Tapioca Wastewater
อ.ชัชวาล อัยยาธิติ
[แสดง]
32 ENV2008-07 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบโปรยน้ำฝอยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Sprinkler System Design by using Computer Program
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
[แสดง]
33 ENV2008-08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบและทรัพยากรในอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม
Application of Cleaner Technology to Reduce Raw Material and Resource Losses in Dairy Industry
อ.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์
[แสดง]
34 ENV2008-09 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการสูญเสียแล้วในกระบวนการผลิตโคมแก้วครอบหลอดไฟโดยประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด
Reduction of fracture glass in production process of glass by applying the cleaner technology
อ.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์
[แสดง]
35 ENV2008-10 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักบริเวณรอบหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Heavy metal contamination analysis Surrounding Khon Kaen Municipality Landfill Site Using GIS
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
[แสดง]
36 ENV2008-11 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประเมินสัมประสิทธิ์ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
Subsurface Cnstructed Wetland Coefficient Evaluation : Case Study Ubolratana Dam Municipality
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
[แสดง]
37 IE2008_01 วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดลำดับคิวรับซื้ออ้อย
รศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
[แสดง]
38 IE2008_02 วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดตารางการผลิตฮาร์ดดิสก์เพื่อพิจารณาข้อจำกัดด้านการผลิตของเครื่องจักร
Machine Restriction
รศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
[แสดง]
39 IE2008_03 วิศวกรรมอุตสาหการ การพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศในเชิงเศรษฐศาสตร์
รศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
[แสดง]
40 IE2008_04 วิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุงการผลิตและการลดของเสียในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะ
Improving Production and Waste Reduction in Foundry Industry
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
[แสดง]
41 IE2008_05 วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาสมบัติของมีดเล็บโดยการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
[แสดง]
42 IE2008_06 วิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุงการผลิตและการลดความสูญเปล่าในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม
Improving Production and Waste Reduction in Industrial Products Made of Stainless Steel
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
[แสดง]
43 IE2008_07 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและการสร้างเครื่องย่อยขวดพลาสติกและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขนาดชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องย่อยขวดพลาสติก
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
[แสดง]
44 IE2008_08 วิศวกรรมอุตสาหการ การสร้างกรอบการทำงานของ DATA MINING เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต : วิธีการตัดสินใจแบบผังต้นไม้
Development of data mining framework for yield improvement in hard disk drive industry : The decision tree algorithm approach
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
[แสดง]
45 IE2008_10 วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนากรอบการทำงานของการทำเหมืองข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ควมสัมพันธ์
Development of data mining frame work for yield improvement in hard disk industrial : The association analysis approach
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
[แสดง]
46 IE2008_11 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบวงจรควบคุมกระแสสำหรับควบคุมความดันระบบไฮดรอลิกส์ด้วยโซลินอยด์วาล์วชนิดแปรผันตรง
Design of a Compact Valve Driver for Pressure Tracking Control of an Electro-hydraulics Proportional Relief Valve
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
[แสดง]
47 IE2008_12 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบชุดทดสอบการควบคุมตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์
Design of a Test Rig for Position Tracking Control of a Servo Motor by Using Computer
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
[แสดง]
48 IE2008_13 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบสร้างชุดทดสอบควบคุมตำแหน่งของกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
Design of a Test Rig for Position Tracking Control of a Hydraulics Piston by Using Computer
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
[แสดง]
49 IE2008_14 วิศวกรรมอุตสาหการ ปัญหาการวางผังโรงงาน กรณีผังโรงงานมีพื้นที่จำกัด แต่หน่วยงานมีขนาดเปลี่ยนแปลงได้โดยวิธี Simulated Annealing
ผศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
[แสดง]
50 IE2008_15 วิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุงผังโรงสีข้าว
ผศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
[แสดง]
51 IE2008_16 วิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดเตรียมชุดเครื่องมือแพทย์ : กรณีศึกษางานจ่ายกลางโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รศ.พรเทพ ขอขจายเกียรติ
[แสดง]
52 IE2008_17 วิศวกรรมอุตสาหการ การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการคัดแยกสำลีก้าน โดยใช้หลักการการเคลื่อนไหวและเวลา : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสำลีก้าน
รศ.พรเทพ ขอขจายเกียรติ
[แสดง]
53 IE2008_18 วิศวกรรมอุตสาหการ การสร้างแบบหล่อถาวรและการหล่ออลูมิเนียม
อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร
[แสดง]
54 IE2008_19 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์การตีขึ้นรูปร้อน
อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร
[แสดง]
55 IE2008_20 วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาผลกระทบของการอบแช่ (Holding Time) ที่มีผลต่อเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร
[แสดง]
56 IE2008_21 วิศวกรรมอุตสาหการ การหาเวลามาตรฐานกระบวนการผลิตพรม
อ.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
[แสดง]
57 IE2008_22 วิศวกรรมอุตสาหการ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพรม : กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไกร จำกัด
The Productivity in Capet Manufacturing : Case Study Interkrai Co.,Ltd.
อ.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
[แสดง]
58 IE2008_23 วิศวกรรมอุตสาหการ การลดของเสียในกระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
Reducing Defect in the Production Process for Value Added Product
อ.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
[แสดง]
59 IE2008_24 วิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุงระบบ Logistic ภายในโรงสีข้าว (Internal Logistic) กรณีศึกษา : โรงสีสหกรณ์การเกษตรบรบือ
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
[แสดง]
60 IE2008_25 วิศวกรรมอุตสาหการ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ศีขรินทร์ สุขโต
[แสดง]
61 IE2008_26 วิศวกรรมอุตสาหการ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ศีขรินทร์ สุขโต
[แสดง]
62 IE2008_27 วิศวกรรมอุตสาหการ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ศีขรินทร์ สุขโต
[แสดง]
63 IE2008_28 วิศวกรรมอุตสาหการ ความสัมพันธ์และผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการใช้พลังงาน
รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
[แสดง]
64 IE2008_29 วิศวกรรมอุตสาหการ การเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบการเพาะปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย
รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
[แสดง]
65 IE2008_30 วิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมต่อการใช้พลังงาน
รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
[แสดง]
66 IE2008_31 วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดกล่มลูกค้าและจัดเส้นทางการขนส่งน้ำมันใช้แล้ว โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ : โครงการธนาคารหมู่บ้านและไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ
ผศ.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
[แสดง]
67 IE2008_32 วิศวกรรมอุตสาหการ สมการเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็มสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งน้ำมันใช้แล้ว : โครงการธนาคารหมู่บ้านและไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ
ผศ.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
[แสดง]
68 IE2008_33 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบคีมปิดผนึกฝาขวดหมึก Printer
อ.สมศักดิ์ หอมดี
[แสดง]
69 IE2008_34 วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ตัด
อ.สมศักดิ์ หอมดี
[แสดง]
70 IE2008_35 วิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์กระบวนการหล่อกระเดื่องวาล์ว
อ.สมศักดิ์ หอมดี
[แสดง]
71 AE 2007-01 วิศวกรรมเกษตร การบริหารจัดการเรื่องรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด
A Study on Management of service Hires Harvesting by Combine Harvester
รศ.วินิต ชินสุวรรณ
[แสดง]
72 AE 2007-02 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาเครื่องฝานมันสำปะหลังแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงสำหรับผลิตมันเส้น
A Study on Rotary Blade Slicer For Maring cassava Chips
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
[แสดง]
73 AE 2007-03 วิศวกรรมเกษตร การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกแบบท่อลมดูด
The Development of Pneumatic System For Paddy Pre-Cleaner
ผศ.สมนึก ชูศิลป์
[แสดง]
74 AE 2007-04 วิศวกรรมเกษตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน
An Efficiency Improvement on Bio-Coal In Household Industry
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
75 AE 2007-05 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำ
A Study On Factors Affecting The Jatropha Oil Extraction
อ.สมเกียรติ เฮงนิรันดร์
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
76 AE 2007-06 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการอบยางพาราแผ่นสำหรับเกษตรกร
A Stdudy On Para Rubber Sheet Drying For Farmer
ผศ.สมนึก ชูศิลป์
[แสดง]
77 AE 2007-07 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาผลของความเร็วรอบที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกเมล็ดสบู่ดำ
A Study Variety Impeller Speed Jatropha Curcas Seed Shelling
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
ผศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
[แสดง]
78 AE 2007-08 วิศวกรรมเกษตร การจำลองน้ำท่วมเนื่องจากเขื่อนปากมูล
Flood Plain Modeling Due to Pakmun Dam
รศ.วิชัย ศรีบุญลือ
[แสดง]
79 AE 2007-09 วิศวกรรมเกษตร การวิเคราะห์น้ำท่วมฉับพลันที่น้ำตกสายรุ้ง-ไพรสวรรค์
Flash Flood Analysis For Sairung - Praisa wan Water Fall
รศ.วิชัย ศรีบุญลือ
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
[แสดง]
80 AE 2007-10 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาปัจจัยและวิธีการที่มีผลต่อการแกะเมล็ดมะขามออกจากเนื้อ
The Study of Factors and Methods Affecting the Extraction of Tamarind Seeds
รศ.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
[แสดง]
81 AE 2007-11 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาการลดขนาดยางก้อนจับตัว
A study on Size Roluction of Latex Coa Gulum
อ.คำนึง วาทโยธา
[แสดง]
82 AE 2007-12 วิศวกรรมเกษตร การศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด
A Study and Design of a Mushroom Germination Block Pressing Machine
รศ.บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ
[แสดง]
83 AE 2007-13 วิศวกรรมเกษตร การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารไก่
Design and Construction of a Chicken Feeder
รศ.บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ
[แสดง]
84 AE 2007-14 วิศวกรรมเกษตร การพัฒนาเครื่องสับกาบมะพร้าวเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้งานและประสิทธิภาพในการผลิต
Development of Coconut Husk Chopper for Efficient Use
รศ.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
[แสดง]
85 CE2007-01 วิศวกรรมโยธา ความสัมพันธ์ของความแข็งแรงกับปริมาณความชื้นของดินลมหอบขอนแก่น
Relationship between shear strength and moisture content of Khon Kaen loess
รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
[แสดง]
86 CE2007-02 วิศวกรรมโยธา การศึกษาความร้อนจากอัคคีภัยและผลกระทบต่อพฤติกรรมรับแรงของคอนกรีต
Investigation of fire-induced heat and its effect on strength of concrete
ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์
[แสดง]
87 CE2007-03 วิศวกรรมโยธา การศึกษาความต้านทานปลวกของไม้ชนิดต่างๆ
A study on termite resistance of various kinds of wood
รศ.ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ
[แสดง]
88 CE2007-04 วิศวกรรมโยธา การศึกษาผลกระทบเนื่องจากกระบวนการที่ดินแห้งและเปียกสลับซ้ำไปมาของดินยุบตัว
An effect of cyclic wetting and drying process on collapsible soil
ผศ.ดลฤดี หอมดี
[แสดง]
89 CE2007-05 วิศวกรรมโยธา ผลของการโก่งเดาะของเหล็กยืนที่มีต่อกำลังรับน้ำหนักแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Influence of longitudinal bar buckling on axial strength of reinforced concrete column
ผศ.จารึก ถีระวงษ์
[แสดง]
90 CE2007-06 วิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรในโครงข่ายถนนจังหวัดขอนแก่น
Analysis and evaluation of traffic noise impacts in the Khon Kaen road network
ผศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
[แสดง]
91 CE2007-07 วิศวกรรมโยธา การศึกษาการซ่อมแซมคอนกรีตที่ชำรุดเนื่องจากการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
A study on reparation of deteriorated concrete due to corrosion of reinforced steel
รศ.วีระ หอสกุลไท
[แสดง]
92 CE2007-08 วิศวกรรมโยธา อิทธิพลของเถ้าแกลบต่อแรงยึดหน่วงของเหล็กเสริมในคอนกรีต
Effect of rice husk ash on bond strength of rebars in concrete
รศ.ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์
[แสดง]
93 CE2007-09 วิศวกรรมโยธา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
A development of databale system of public transportation system in Khon Kaen municipality using GIS
ผศ.ธเนศ เสถียรนาม
[แสดง]
94 CE2007-10 วิศวกรรมโยธา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
The geographic information system for Khon Kaen University
ผศ.ประกอบ มณีเนตร
[แสดง]
95 CE2007-11 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Models for analysis of campus bus choice in Khon Kaen University
ผศ.ธเนศ เสถียรนาม
[แสดง]
96 CE2007-12 วิศวกรรมโยธา คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้เศษอิฐบล็อกแทนมวลรวมหยาบ
Properties of Concrete Using Concrete Blocks As Coarse Aggeregate
อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี
[แสดง]
97 CE2007-13 วิศวกรรมโยธา การหาค่าประสิทธิภาพการชลประทานของสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก
Determination of irrigation efficiency of small pumping stations
รศ.วินัย ศรีอำพร
[แสดง]
98 ChE2007-01 วิศวกรรมเคมี การเพิ่มเวลาเก็บกักความร้อนในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการ
THERMAL RETAINING FOR IMPROVING THE
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
[แสดง]
99 ChE2007-02 วิศวกรรมเคมี พลังงานทางเลือกใหม่ของแบตเตอรีชีวภาพจากกล้วย
ALTERNATIVE BIO-BATTERY FROM BANANA
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
[แสดง]
100 ChE2007-03 วิศวกรรมเคมี การผลิตซีโอไลต์ชนิด Linde type A จากขี้เถ้าชานอ้อย
Synthesis of Linde Type A Zeolite from bagasse
ผศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
[แสดง]
Page 17 of 29 (2824 Records)
<< Prev ....  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  .... Next >>