โครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา : 2010
รหัสโครงการ : IE 2010_12
ภาควิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อโครงการ (ไทย) : การจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : LABOR SCHEDULING IN ASSEMBLY LINE OF HARD DISK DRIVE
บทคัดย่อ : โครงการนี้เป็นการศึกษารูปแบบปัญหาการจัดตารางเวลาการท างานของพนักงานในสายประกอบฮาร์ดดิไดร์ฟ ซึ่งมีจ านวนสายการผลิตทั้งสิ้น 30 สาย สายการผลิตละ 20 คน มีทีมส ารองทั้งหมดประ20 คนหรือน้อยกว่า ภายใต้ข้อจ ากัดของจ านวนพนักงานทีมส ารอง เวลาในการตรวจซ่อมบ ารุงของแผนกซและระยะเวลาการตรวจสอบของแผนกควบคุมคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องหาวิธีที ่ จะเข้ามาช่วยในการจัดตารางเวลาการ พักเบรกของพนักงานในสายการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟให้เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนเพืจัดเวลาการท างานของพนักงานในสายการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟให้มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐาน เพื่ความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมที ่ พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ผลที ่ ได้จากโครงการคือได้วิธีการจัดตารางการพักของพนักงานที ่ มีผลรวมผลต่างระหว่างค่าเฉลี ่ ยเวลาพักที ่ ดีกับเวลาท างานซึ่งท าให้เวลาท างานแต่ละสายการผลิตและเวลาการพักมีค่าใกล้เคียงกันมากขึน
Abstract : This project is a study of scheduling problem employee in the line of hard disk drives. Which have the total numbers of production lines are 30 lines and have 20 people in each line. Stacker teams of about 4 teams and have 20 people or less per team. Under the constraints of the stacker team, time on the maintain of the maintenance section, time to check the quality of quality control section. Therefore, must to find method to improve the scheduling time of break time of employees in the line of hard disk drives to appropriate. The purpose of this study was to provide the working time of employees in the line of hard disk drives that are appropriate and standard, to reduce fatigue and increase efficiency of employees The result of this project is work time of employee was more balancing.
หมายเหตุ :
รายชื่อนักศึกษา : นายภูริพัฒน์ พานสายตา
นางสาววรวลัญช์ ดอนอ่อนจ้อม
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
เลือกชื่อไฟล์แนบ : IE2010_12.pdf