โครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา : 2004
รหัสโครงการ : ME2004-58
ภาควิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อโครงการ (ไทย) : การนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากกากมันสัมปะหลังไปใช้ประโยชน์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : A Use of Biogas produced from cassava's plant Waste Waster
บทคัดย่อ : งานโครงการนี้ได้จัดทําขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา การนําก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมันสําปะหลังไปใช้ ประโยชน์และประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มภายในครัวเรือน ในการศึกษาได้นําก๊าซชีวภาพ จากบ่อหมัก ก๊าซชีวภาพจากกากมันสําปะหลังที่เป็นโครงการของนักศึกษารุ่นก่อนได้สร้างไว้แล้ว มาทําการศึกษาถึงองคประกอบ และวิเคราะห์หาค่าความร้อน (Heating value) ของก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมันสําปะหลังเพื่อทําการเปรียบเทียบ กับค่าความร้อนที่ได้จากก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์และจากก๊าซหุงต้ม จากการศึกษาถึงองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมันสําปะหลังและ ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูล สัตว์ โดยใช้เครื่อง GC ผลจากเครื่องทราบถึงองค์ประกอบของก๊าซทั้ง2ชนิดนี้แล้วสามารถคํานวณหาค่าความร้อน ได้ดั้งนี้คือ ชนิดของก๊าซชีวภาพ องค์ประกอบ (%) ค่าความร้อน มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ อากาศ ไฮโดรเจน (kJ/kg) จากการหมักมันสําปะหลัง 62.48 23.34 14.18 - 31236.25 จากมูลสัตว 69.49 20.05 10.46 - 34740.89 และองค์ประกอบของก๊าซหุงต้มที่ได้มาจากมาตรฐานคือ โปรเพน 30% และ บิวเทน 70% ค่าความร้อนจาก การคํานวณคือ 45961.76 (kJ/kg) ค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมันสําปะหลังมีค่าใกลเคียงกับค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพจาก มูลสัตว์ซึ่งมีการนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงอย่างแพร่หลาย ทําให้สามารถทราบว่าก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมันสําปะหลังก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้ แต่จะให้ค่าความร้อนที่ต่ํากว่า
Abstract : This project has a purpose for study about how to use biogas produced from cassava’s plant waste for cooking. The biogas was brought from a ferment well at cassava’s plant. The components and heating value of biogas from Cassava’ plant was determined and compared to that from animal’s dung and to the cooking gas. The biogas from cassava’s plant and from animal’s dung were analysed by using GC. The component of cooking gas obtained from standard is Propane 30% and Butane70% and heating value is 45961.76 (kJ/kg) The heating value of the biogas produced from cassava’s plant is nearly equal to that from animal’s dung. Thus biogas cassava’s plant can be used for cooking e but it gives a lower heating value. Components (%) Heating value(kJ/kg) A kind of biogas Methane Carbondioxide Air Hydrogen From cassava’s plant 62.48 23.34 14.18 - 31236.25 From animal’s dung 69.49 20.05 10.46 - 34740.89
หมายเหตุ :
รายชื่อนักศึกษา : นายณัฐวัฒน์ ชัยศัตรา
นายวสันต์ นาสมใจ
นายอุทิศ เฮียงเหี่ย
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
เลือกชื่อไฟล์แนบ : Project Report No_ ME2004-58.pdf